Jarní Špalíček - Cheb

Datum 04.05.2019 - 05.05.2019
Ligy Druhá liga discgolfu 2019
PDGA C
Hřiště DG Myslivna Cheb
Ředitel turnaje Karel Zdeněk, #512: turnaje@caurusegra.cz, +420604770055
Pomocný ředitel Jan Zdeněk: +420604979226
Kapacita 72 hráčů

Informace

Caurus Egra, Ultimo.cz, Město Cheb a Česká discgolfová asociace Vás zvou na discgolfový turnaj

JARNÍ ŠPALÍČEK 2019

 

Jedná se o turnaj 2. Disgolfové ligy (2. DGL), kategorie „C“ PDGA

Mapa hřiště

Na obrázku může být: text

 
 


HRA

Kategorie a startovné

Open (MPO): 350,- CZK/ 15,- EUR

Women (FPO): 350,- CZK/ 15,- EUR

Junior (MJ18): 200,- CZK/ 9,- EUR

Junior (MJ15): 200,- CZK/ 9,- EUR

Junior (MJ12): 200,- CZK / 9,- EUR

Master (MP40): 350,- CZK/ 15,- EUR

Grandmaster (MP50): 350,- CZK / 15,- EUR

Hráči kteří nejsou členy ČADG připlatí ke startovnému 50 Kč jako poplatek asociaci.

Junioři do 18 let včetně, kteří jsou členové ČADG platí pouze 50 %!!

Zbytek bude uhrazeno z dotace na podporu juniorů, kterou vyhlásilo ČADG!

Formát:

3x18 jamek bez finále,

rozhoz - 1, 2, 3 a případné CTP 14

 

Adresa a mapa:

turnajové centrum u parkoviště před Družstevní 19, Cheb:

GPS: 50.0767361N, 12.3518911E

Harmonogram

--- Pátek 3.5. ---

·         12.00 - hřiště připraveno k tréninku

 --- Sobota 4.5. ---

·         8.00 Registrace – hřiště DG Myslivna, turnajové centrum,

·         9.00 Players meeting – seznámení s hřištěm; hřiště DG Myslivna, turnajové centrum

·         9.30 Výhoz 1. kola

·         12.00 – 13.30 Pauza na oběd

·         13.40 Players meeting

·         14.00 Výhoz 2. kola

 -- Neděle 5.5. ---

·         8.40 Players meeting

·         9.05 Výhoz 3. kola

·         13.30 Vyhlášení vítězů

 

 

Registrace a plaba startovného

Registrace probíhá podle SŘ ve třech fázích. Šest týdnů před turnajem se otevírá registrace pro hráče s právem přednostní registrace pro 2. DGL. Druhá fáze registrace se otevírá pět týdnů před turnajem pro všechny členy ČADG. Třetí fáze se otevírá 4 týdny před turnajem pro kohokoliv.

9 míst je určeno pro divoké karty.

Startovné je třeba zaplatit nejpozději 14 dní po registraci na č. ú.:

v CZK 2901553306 / 2010,

v EUR IBAN:CZ8320100000002501553323, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX pro platbu ze zahraničí

do poznámky k platbě: "Cheb startovné, jméno hráče". V případě, že startovné nebude včas uhrazeno, bude hráč bez milosti vyškrtnut z registrace, případně bude nahrazen hráči z waiting listu.

Storno registrace: Vrácení poplatků za registraci se řídí pravidly PDGA

Diplomy + věcné ceny věnované partnery turnaje a Caurus Egra, pro první tři nejlepší hráče v každé kategorii. 

 

Odesláním registračního formuláře zároveň udělujete souhlas s pořízením a následným použitím fotografií a audio/video záznamu Vaši osoby nebo Vámi svěřených osob.


 

Občerstvení

Tento víkend není možné využít areál minigolfu.

Další varianty občerstvení připravujeme……

Ubytování

Ubytovna v Modrém věžáku

p. Keblúšek, 602 146 049 ubytování pro sportovce

a nebo se kouknout SEM.

---------------------

Duch hry

Discgolf se obvykle hraje bez dohledu rozhodčího. Hra je založena na čestném jednání hráčů, jejich ohleduplnosti, sportovním chování a dodržování PDGA Oficiálních pravidel discgolfu. Všichni hráči by se měli chovat disciplinovaně, zdvořile a sportovně za všech okolností, bez ohledu na to, jak si konkurují.

Nahlásit porušení pravidel.

Přijmout ho.

Není to nic osobního, jsou to pravidla.

To je duch hry zvané discgolf.

 

Kodex discgolfisty

1.       Hraj s rozumem:

NIKDY neházej, když mohou být ohroženi ostatní hráči, diváci či jiní návštěvníci areálu. Neházej na místo, kam nevidíš. Využij spottera.

2.       Respektuj hřiště:

Dodržuj všechna pravidla. Nevyhazuj odpadky tam, kam nepatří, netvoř graffiti ani jinak nenič vybavení parku či rostlinstvo.

3.       Reprezentuj discgolf:

 Buď milý a zodpovědný. Uč ostatní.

Na obrázku může být: text

 

Caurus EgraUltimo.czMěsto Cheb and Česká discgolfová asociace invite you for discgolf turnament

 

 

JARNÍ ŠPALÍČEK 2019

 

 

It´s tournament of 2. Disgolf league (2. DGL), category „C“ PDGA

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories and entry fees

Open (MPO): 350,- CZK/ 15,- EUR

Women (FPO): 350,- CZK/ 15,- EUR

Junior (MJ18): 200,- CZK/ 9,- EUR

Junior (MJ15): 200,- CZK/ 9,- EUR

Junior (MJ12): 200,- CZK / 9,- EUR

Master (MP40): 350,- CZK/ 15,- EUR

Grandmaster (MP50): 350,- CZK / 15,- EUR

Players who are not members of ČADG will pay additional 50 Kč as a fee for asociation.

Juniors to 18 years (included), who are members of ČADG will pay only 50 %!!

Rest of the fee will be payed from dotation to support Junior growth, covered by ČADG!

Format:

3x18 holes without final,

Shoot out - 1, 2, 3 and possible CTP 14

Address and map:

Tournament center near by parkingplace by street Družstevní 19, Cheb:

GPS: 50.0767361N, 12.3518911E

 

Refreshment/food:

This weekend it´s not possible to use Minigolf stadion.

There is still work in progress to prepare other possibiities……

Accomodation:

Hostel in Modrý věžák

  • Mr. Keblúšek, phone: 602 146 049; accomodation for athletes

 

Time schedule:

--- Friday 3.5. ---

·         12.00 – Course ready for training

 --- Saturday 4.5. ---

·         8.00 Registration – Course DG Myslivna, tournament center,

·         9.00 Players meeting – Course introduction; Course DG Myslivna, tournament center

·         9.30 Start of 1st round

·         12.00 – 13.30 Lunch break

·         13.40 Players meeting

·         14.00 Start of 2nd round

 --- Sunday 5.5. ---

·         8.40 Players meeting

·         9.05 Start of 3rd round

·         13.30 Winners ceremony

 

 Registration and payment of entry fee

Registration is reflecting competition rules, to follow three phases. Six weeks before tournament there will be registration opened for players with prior right for 2nd DGL. Second phase will be open five weeks before tournament for all members of ČADG. Third phase will be open four weeks before tournament for everybody.

There are 9 wild cards to be assigned.

Entry fee has to be paid at least 14 days after registration to bank account:

v CZK 2901553306 / 2010,

v EUR IBAN:CZ8320100000002501553323, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX for abroad payments,

include to payment note: "Cheb entry fee, name of the player". In case that entry fee will not be paid in time, player will be removed from player´s list or will be replaced by another player from witing list.

Cancellation of registration: Return of the entry fee is related to PDGA rules.

Diplomas + prices from tournament sponsors and Caurus Egra, for three best players in each category. 

Submition of registration form the consent is provided for further usage of photografies and audio/video of you or entrusted persons.


Spirit of the game

Discgolf is usualy played without refferee. The game is based on honor behaviour of the players, fair play and acting according to PDGA rules PDGA Oficiálních pravidel discgolfu. All players have to behave in a disciplined, courteous and sporty manner at all times, no matter how competing.

Raise rules breach.

Accept it.

It´s nothing personal, it´s the rules.

That´s the spirito f the game called discgolf.

 

Discgolfer code

1.       Play with the reason:

NEVER throw your disc when other players, viewers or visitors of the course can be at risk. Don´t throw to place where you can´t see – use spotter.

2.       Respect the course:

Follow the rules. Don´t litter. Don´t make a grafitti or don´t damage equipment or flowers of the course.

3.       Represent discgolf:

 Be nice and responsible, teach others.

 


Registrace

Kategorie Cena Min. hráčů
MPO 350,- Kč 4
FPO 350,- Kč 4
MP40 350,- Kč 4
MJ18 200,- Kč 4
Nečlenové ČADG musí zaplatit ke startovnému navíc poplatek 50 Kč

Registrační fáze 1
23.03.2019 20:00 - 30.03.2019
Hráč patří do skupiny: Hráči Druhé ligy

Registrační fáze 2
30.03.2019 20:00 - 06.04.2019
Hráč je členem ČADG

Registrační fáze 3
06.04.2019 20:00 - 04.05.2019
Všichni

#HráčPDGA#RatingKategorieČADGKlubStatusZaplaceno
1 Jan Pajurek 111333 855 MPO Fénix Brno Registrovaný
2 Vojtěch Šváb 116195 910 MJ18 DGC Praha Registrovaný
3 Jan Pelant 63642 891 MP40 DGC Praha Registrovaný
4 Jiří Brožek 92705 961 MP40 Ce Cheb Registrovaný
5 Petr Mrázek 114642 959 MJ18 DGC Bazarm... Registrovaný
6 Kuba Svěrek 106581 883 MPO Registrovaný
7 František Filip 113417 919 MP40 DGC Kadaň Registrovaný
8 Adam Filip MJ18 DGC Kadaň Registrovaný
9 Ondřej Novák 105359 863 MP40 Registrovaný
10 Ilona Bečicová 103876 816 FPO DGC Praha Registrovaný
11 Iva Špačková 112000 746 FPO Registrovaný
12 Milan Tichý 99409 796 MP40 DGC Kadaň Registrovaný
13 Lenka Tichá FPO DGC Kadaň Registrovaný
14 František Marek MPO DGC Praha Registrovaný
15 Jan Zdeněk 79868 870 MP40 Ce Cheb Registrovaný
16 Václav Bednář 120195 830 MPO DGCRP Registrovaný
17 Tomáš Koucký MP40 DGC PLAYER... Registrovaný
18 Karel Zdeněk s. 74868 886 MP40 Ce Cheb Registrovaný
19 Miroslav Vlček 118956 809 MP40 DGC Kadaň Registrovaný
20 Pavel Ježek 106573 896 MPO DGC Praha Registrovaný
21 Ondřej Dohnal 120553 866 MPO DGC Kadaň Registrovaný
22 Tomáš Hovorka 106574 879 MPO DGC Praha Registrovaný
23 Petr Polívka 112088 869 MPO DGC Kadaň Registrovaný
24 Patrik Brei MP40 DGC PLAYER... Registrovaný
25 Nicola Kachlock MP40 DGC Albium Registrovaný
26 Jakub Sýkora 75425 948 MPO DGC Praha Registrovaný
27 Martin Malý 113434 933 MP40 Ce Cheb Registrovaný
28 Vojtěch Rychtar 71080 897 MPO DeGen Registrovaný
29 Václav Tyburec 96514 860 MPO Ce Cheb Registrovaný
30 Marian Borša 132962 845 MP40 Ce Cheb Registrovaný
31 Jan Veselý 80355 933 MPO DGC Praha Registrovaný
32 Karel Kolář 96360 882 MP40 DeGen Registrovaný
33 Petr Hruška MP40 Ce Cheb Registrovaný
34 Petr Höfner MPO DeGen Registrovaný
35 Vojtěch Rozsíval 63361 850 MP40 DGC Praha Registrovaný
36 David Šindelář MPO DGC Kadaň Registrovaný
37 Karim David MP40 Registrovaný
38 Pavel Sedlak 129758 950 MPO DGCL Registrovaný
39 Marketa Sedlakova FPO DGCL Registrovaný
40 Zdeněk Sedlák 135760 786 MP40 Ce Cheb Registrovaný
41 Laura Nagtegaal FPO Registrovaný
42 Denis Švojgr 121373 916 MPO DGC Strako... Registrovaný
43 Matěj Krieger MJ18 Registrovaný
44 Zdenka Staňková FPO DGC Praha Registrovaný
45 Michal Trávníček 72432 866 MP40 DGC Praha Registrovaný
46 Martin Krieger MPO Registrovaný
47 Jakub Čech MPO DGC PLAYER... Registrovaný
48 Kyle Giovannini MPO Registrovaný
49 Lukáš Houška MPO Discgolf P... Registrovaný
50 vaclav Josef vlček MJ18 DGC Kadaň Registrovaný
51 Roman Mojžíš MJ18 DGC Kadaň Registrovaný
52 Lukas Landa 122650 932 MPO TMHOI Registrovaný
53 Erik Šiffel 90877 MPO Registrovaný

#HráčPDGA#Rating123Celkem+/-
1Kyle Giovannini   535355161-16
2Jakub Sýkora75425948585453165-12
3Denis Švojgr121373916595758174-3
4Jan Veselý80355933536463180+3
5Vojtěch Rychtar71080897655762184+7
5David Šindelář0 606658184+7
7Petr Polívka112088869625965186+9
8Lukáš Houška0 606365188+11
9František Marek0 616564190+13
9Pavel Sedlak129758950606466190+13
11Václav Tyburec96514860636663192+15
12Tomáš Hovorka106574879586768193+16
12Erik Šiffel90877 686461193+16
14Pavel Ježek106573896666862196+19
14Petr Höfner0 676663196+19
16Jan Pajurek111333855647262198+21
17Kuba Svěrek106581883696764200+23
17Lukas Landa122650932646670200+23
19Václav Bednář120195830707271213+36
20Jakub Čech0 687572215+38
21Ondřej Dohnal1205538666968 137+19
22Martin Krieger  88130 218+100
#HráčPDGA#Rating123Celkem+/-
1Laura Nagtegaal  696167197+20
2Zdenka Staňková0 816870219+42
3Iva Špačková112000746747176221+44
4Ilona Bečicová103876816786878224+47
5Marketa Sedlakova0 817772230+53
6Lenka Tichá0 8513076291+114
#HráčPDGA#Rating123Celkem+/-
1Jiří Brožek92705961595251162-15
2Martin Malý113434933555862175-2
3Nicola Kachlock0 646055179+2
3Karel Kolář96360882566162179+2
5Jan Pelant63642891615762180+3
6František Filip113417919566164181+4
7Karel Zdeněk s.74868886646865197+20
8Jan Zdeněk79868870656670201+24
9Marian Borša132962845657467206+29
9Karim David  707561206+29
11Ondřej Novák105359863697167207+30
12Michal Trávníček72432866647074208+31
13Tomáš Koucký0 676676209+32
13Miroslav Vlček118956809737066209+32
15Vojtěch Rozsíval63361850667471211+34
16Patrik Brei0 696974212+35
16Petr Hruška0 657572212+35
18Milan Tichý99409796797273224+47
19Zdeněk Sedlák135760786768182239+62
#HráčPDGA#Rating123Celkem+/-
1Vojtěch Šváb116195910606258180+3
2Petr Mrázek 114642959786266206+29
3vaclav Josef vlček0 657683224+47
4Roman Mojžíš   817983243+66
5Adam Filip0 919592278+101
6Matěj Krieger  153130 283+165

Hřiště

LayoutKoloPočet jamekParDélka
Ultimo Egra Open 20191. kolo18591668
Ultimo Egra Open 20192. kolo18591668
Ultimo Egra Open 20193. kolo18591668