Agreement

Účastník turnaje se akce účastní na vlastní nebezpečí. Účastí v turnaji účastník prohlašuje, že byl seznámen s bezpečnostními pravidly hry a zejména s možnými nebezpečími na hřišti.

Dále je účastník povinen respektovat a uposlechnout všech pokynů pořadatele, respektive osob pořadatelem pověřených k organizaci turnaje. Účastník turnaje je povinen chránit své zdraví a zdraví dalších osob pohybujících se na hřišti a jednat tak, aby nevznikla škoda na cizím majetku. Pořadatel není povinen uhradit újmu na zdraví nebo na majetku účastníka sportovní akce, který bude jednat v rozporu s výše uvedeným.

Účastník bere na vědomí, že se veškeré aktivity a jednání v místě konání turnaje, které dle jejich povahy nelze podřadit pod účast v turnaji, jsou soukromou záležitostí. Za takové jednání a jeho případné následky nenese pořadatel žádnou odpovědnost.