Smluvní podmínky

Smluvní podmínky

Odesláním přihlášky se zavazuji dodržovat stanovy a další závazné předpisy České asociace discgolfu (dále jen ČADG). Souhlasím s uvedením údajů o mém jménu, ročníku narození a dosažených výsledcích v soutežích ČADG na webových stránkách ČADG. Dále souhlasím s tím, aby zástupce ČADG na akcích spojených s ČADG (dále jen autor) pořizoval fotografie nebo audio/video záznam mé osoby (dále jen materiál) a souhlasím s užitím pořízených audio/video materiálu, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to zejména následujícím způsobem:

1. autor je oprávněn užít fotografie a video materiál pro svou vlastní potřebu a pro účely prezentace své práce.

2. dále je autor oprávnen poskytnout licenční oprávnení k užití fotografií a audio/video materiály jako svých autorských děl, třetím osobám, a to pro účely reklamní (komerční) i redakční (tzn. uveřejňování v periodickém tisku). Dále se zavazuji k tomu nepoužívat bez souhlasu výkonné rady ČADG své autorské fotografie nebo audio/video záznamy pořízené na akcích spojených s ČADG pro komerční účely nebo ve smyslu, který by mohl poškodit ČADG nebo její členy.